CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên ứng dụng OmiCare thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Omi Pharma (sau đây gọi tắt là “OmiCare”).

Chính Sách này mô tả cách OmiCare tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên OmiCare (“Khách hàng”). Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên OmiCare được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên OmiCare.

2. Quy định cụ thể

2.1. Mục đích thu thập thông tin

- Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại OmiCare, tùy từng thời điểm, Khách hàng cần phải cung cấp một số thông tin cần thiết để đảm bảo cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Khách hàng”).

- Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những Thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. OmiCare không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào nếu Thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân mà OmiCare có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. Họ tên khách hàng;

b. Địa chỉ email đăng ký tài khoản tại OmiCare;

c. Ngày sinh đăng ký của khách hàng;

d. Địa chỉ thanh toán, nhận hàng của khách hàng;

e. Số điện thoại khách hàng;

f. Giới tính;

g. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của OmiCare.

h.  Bất kỳ thông tin nào khác về khách hàng khi khách hàng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của OmiCare, và khi khách hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc khách hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của OmiCare như thế nào;

i.  Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Khách hàng đồng ý không cung cấp cho OmiCare bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và khách hàng đồng ý sẽ thông báo cho OmiCare về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. OmiCare bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được khách hàng cung cấp.

Nếu khách hàng đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng OmiCare  sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của khách hàng với Tài khoản Mạng Xã hội cá nhân hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào, OmiCare có quyền truy cập thông tin mà khách hàng đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và OmiCarei sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Khách hàng theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn không muốn OmiCare thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, khách hàng có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến OmiCare. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép OmiCare thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng của OmiCare. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu khách hàng không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn

2.3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

-  Toàn bộ Thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và OmiCare, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống bảo mật của OmiCare. 

- OmiCare có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Khách hàng. OmiCare cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của OmiCare. Khi thu thập dữ liệu, OmiCare thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông tin Khách hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông tin Khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

- Thông tin của Khách hàng sẽ được OmiCare lưu trữ trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản truy cập. Đối với các tài khoản đã ngừng hoạt động, OmiCare vẫn lưu trữ Thông tin cá nhân và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông tin cá nhân này sẽ được OmiCare lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách hàng đóng tài khoản trên OmiCare. Sau khi thời hạn này kết thúc, OmiCare sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông tin cá nhân của Khách hàng.

- Khách hàng tuyệt đối không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của OmiCare, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống OmiCare, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm đều bị coi là những hành vi xâm phạm Chính Sách của OmiCare. Trong trường hợp này, OmiCare có quyền chuyển Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.4. Về việc sử dụng Thông tin Khách hàng

OmiCare có quyền sử dụng các Thông tin Khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông tin Khách hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích thuộc hệ sinh thái OmiCare cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào OmiCare;

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với OmiCare, các Website/Ứng dụng  khác của OmiCare, hoặc ngược lại;

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên OmiCare;

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.5. Về việc liên kết với các website khác

- Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên OmiCare trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của OmiCare tại www.Omipharma.vn. Hoặc các dịch vụ/tiện ích thuộc hệ sinh thái OmiCare.

- OmiCare không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách hàng truy cập vào OmiCare từ các ứng dụng/website khác không phải là Ứng dụng/Website chính thức của OmiCare.

2.6. Về việc chia sẻ Thông tin Khách hàng

- OmiCare không cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để OmiCare cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, OmiCare sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải cung cấp Thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, OmiCare cam kết sẽ chỉ cung cấp Thông tin Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng.

- OmiCare có thể chia sẻ Thông tin Khách hàng cho các mục đích sau:

  1.  Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: OmiCare có thể dùng Thông tin Khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý) để đưa ra được số liệu tổng quát, thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp OmiCare tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách hàng cung cấp cho OmiCare sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  2. Trao đổi Thông tin Khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của OmiCare: OmiCare có thể chuyển Thông tin Khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách hàng. OmiCare cũng có thể trao đổi Thông tin Khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Toàn bộ các bên thứ 3 này đều phải cam kết với OmiCare trong việc chỉ sử dụng Thông tin Khách hàng để phục vụ mục đích mà OmiCare yêu cầu. OmiCare được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm liên quan đến các trường hợp làm lộ Thông tin Khách hàng do bên thứ 3 gây ra bởi những hành vi không phục vụ những yêu cầu của OmiCare.
  3. Trao đổi Thông tin Khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách hàng được OmiCare sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  4. Trao đổi Thông tin Khách hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà OmiCare có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, OmiCare sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính sách này.

2.7. Sử dụng Cookies

OmiCare cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của OmiCare... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp OmiCare hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.8. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người dùng có thể vào mục “ Thông tin Tài khoản” trên Web OmiPharma.vn hoặc Ứng dụng OmiCare để đăng ký, chỉnh sửa và quản lý các thông tin cá nhân của mình.

Các thông tin được chỉnh sửa bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Email, Địa chỉ liên hệ; thiết lập/thay đổi mật khẩu.

Lưu ý, mỗi cá nhân chỉ được dùng 01 số điện thoại hoặc 01 email để đăng ký và định danh.

2.9. Hệ sinh thái OmiCare, OmiPharma

Dữ liệu người dùng được sử dụng trong hệ sinh thái của OmiCare, bao gồm các hệ thống:

- Ứng dụng mobile Omicare (Omicare PHR)

  • Thu thập email của người dùng để thực hiện chức năng login OAuth 2.0 của Google
  • Sử dụng dữ liệu sức khoẻ Google Fit

- Website support người dùng: support.ominext.com để support trực tuyến

3.0. Phương thức xoá dữ liệu người dùng

Nếu bạn không có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn muốn xoá hoàn toàn tài khoản và mọi dữ liệu liên quan của mình thì vui lòng liên hệ qua email customer@omipharma.vn .
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để bạn có thể xoá vĩnh viễn tài khoản và mọi dữ liệu liên quan khỏi hệ thống của Omi.

3.1. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của OmiCare 08.6868.0303 hoặc gửi email đến địa chỉ: customer@omipharma.vn 

 

Ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện

OmiCare là ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với các tính năng nổi bật: Mua sắm, Sổ tay thuốc, Tra cứu và tư vấn online với Dược sĩ và Bác sĩ gia đình Omi

omipharma app